تایید اصالت گواهی های کارگاه ها

با وارد کردن شماره رهگیری، می توانید اصالت گواهی مورد نظر خود را بررسی کنید.

By entering the tracking number, you can check the authenticity of the certificate you want.

Course durationTrainerCourse nameFull NameTracking number
24 hoursDr. Peyman DoustiCompassion-focused Acceptance and Commitment TherapyMaryam SaeidiACT14000301
48 hoursDr. Peyman DoustiCompassion-focused Acceptance and Commitment TherapyMatineh TorabiACT14000302
24 hoursDr. Peyman DoustiAcceptance and Commitment Therapy- Term 1Hassan YaghoubiACT14000303
5 SessionsDr. Peyman DoustiAcceptance and Commitment Therapy- Advanced LevelFarzaneh ShirvaniACT14000304
20 hoursDr. Peyman DoustiAcceptance and Commitment Therapy- Advanced LevelShiva AflatooniACT14000305
20 hoursDr. Peyman DoustiAcceptance and Commitment Therapy- Advanced LevelRoghayeh Alsadat HosseiniACT14000306
20 hoursDr. Peyman DoustiAcceptance and Commitment Therapy- Advanced LevelLeyla Ravan BakhshACT14000307
20 hoursDr. Peyman DoustiAcceptance and Commitment Therapy- Advanced LevelSepideh Mohammadi BonahiACT14000308
20 hoursDr. Peyman DoustiAcceptance and Commitment Therapy- Advanced LevelSodabeh Taghati MoradACT14000309
20 hoursDr. Peyman DoustiAcceptance and Commitment Therapy- Advanced LevelMojtaba Qani MoakherACT14000310
20 hoursDr. Peyman DoustiAcceptance and Commitment Therapy- Advanced LevelZeynab Norozi EghbaliACT14000311
5 SessionsDr. Peyman DoustiAcceptance and Commitment Therapy- Advanced LevelMaryam SaeediACT14000312