رزرو نوبت مشاوره روانشناسی

دکتر پیمان دوستی
متخصص روانشناسی

حوزه کاری: اضطراب، افسردگی، وسواس، مسائل فردی (بزرگسال/ نوجوان)
دریافت نوبت مشاوره
نرگس حسینی نیا
دانشجوی دکتری تخصصی روانشناسی سلامت
حوزه کاری: مسائل بین فردی (ازدواج، خانواده، پیش از ازدواج)
دریافت نوبت مشاوره
رقیه السادات حسینی
کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی
حوزه کاری: اضطراب، افسردگی، وسواس، مسائل فردی
دریافت نوبت مشاوره
دکتر محمد اسماعیل ابراهیمی
متخصص روانشناسی
حوزه کاری: اضطراب، افسردگی، وسواس، مسائل فردی بزرگسال/ نوجوان
دریافت نوبت مشاوره
دکتر سعیده فرید
متخصص روانشناسی
حوزه کاری: مسائل مربوط به کودکان
دریافت نوبت مشاوره
معصومه ستارزاده
کارشناسی ارشد روان شناسی بالینی
حوزه کاری: مسائل فردی – افسردگی
دریافت نوبت مشاوره