پادکست هدف گذاری هوشمندانه

شناسنامه پادکست

نام پادکست: هدف گذاری هوشمندانه
دسته بندی موضوعی پادکست: روانشناسی
منبع: کتاب مهارت های زندگی بر اساس پذیرش و تعهد درمانی متمرکز بر شفقت
نویسنده کتاب: دکتر پیمان دوستی
مترجم کتاب:

——-

رویکرد پادکست: درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (اکت) متمرکز بر شفقت
مدت زمان این ترک:
مخاطب: روانشناسی عمومی – مناسب برای همه مردم