آزمون‌های پیش از ازدواج

کلینیک روانشناسی و مشاوره پذیرش و تعهد

مراجعه کننده گرامی،

در راستای محافظت از محیط زیست، آزمون‌های مربوط به پیش از ازدواج را به صورت سیستمی تعریف نموده‌ایم تا کاغذ کمتری مصرف کنیم.

لطفا رمز استفاده از آزمون‌ها را از مسئول پذیرش دریافت نماید.