دوره‌‌ی کتابخوانی گروهی

کلینیک روان‌شناسی پذیرش و تعهد


کتاب خوانی گروهی چیست؟

در دوره‌ی کتابخوانی گروهی، سعی بر این است که بخش‌های یک کتاب انتخابی به ترتیب بررسی شوند. در واقع، با اعلام قبلی، شرکت کنندگان قبل از هر جلسه، به تنهایی و قبل از جلسه‌ی گروهی، مطالب ذکر شده را مطالعه می‌کنند. در نهایت در جلسه‌ی حضوری، به شکل گروهی مطالب مرور خواهد شد، ابهامات رفع و چنانچه کتاب دارای تمرین باشد، تمرین‌ها به کمک یکدیگر انجام می‌شود.

شروع دوره: از پنجشنبه ۲۴ خرداد، ساعت ۱۶ الی ۱۸ (به مدت ۸ جلسه)...