مجوزها

کلینیک روان شناسی و مشاوره پذیرش و تعهد


نهادهای صادر کننده پروانه:

۱) سازمان نظام روان شناسی و مشاوره

۲) سازمان بهزیستی کشور

۳) وزارت ورزش و جوانان