کارگاه های آموزشی مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT)

سخنرانی دکتر استیون هیز در مراسم افتتاحیه مرکز