اطلاع از تعرفه ها

تعرفه استفاده از خدمات روان درمانی یا مشاوره در سال ۱۴۰۱

به روز رسانی شده در تاریخ ۱۴۰۱/۰۲/۱۷ بر اساس اعلام رییس سازمان نظام روان‌شناسی و مشاوره ج.ا.ا

مدرک تحصیلی روانشناس: دکتری
۶۰ دقیقه ۲۷۶۰۰۰ تومان
۴۵ دقیقه ۲۰۷۰۰۰ تومان
مدرک تحصیلی روانشناس: دانشجوی دکتری یا کارشناسی ارشد
۶۰ دقیقه ۲۳۵۰۰۰ تومان
۴۵ دقیقه  ۱۷۶۰۰۰ تومان

توجه: در این مرکز با توجه به رویکرد مورد استفاده، مدت هر جلسه ۶۰ دقیقه می باشد.

تعرفه استفاده از خدمات روان درمانی یا مشاوره در سال ۱۴۰۰

تصویب نامه مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۰۹ هیات وزیران

مدرک تحصیلی روانشناس: دکتری
۶۰ دقیقه ۲۵۰۰۰۰ تومان
۴۵ دقیقه ۱۸۷۰۰۰ تومان
مدرک تحصیلی روانشناس: دانشجوی دکتری یا کارشناسی ارشد
۶۰ دقیقه ۱۷۵۰۰۰ تومان
۴۵ دقیقه  ۱۳۰۰۰۰ تومان

توجه: در این مرکز با توجه به رویکرد مورد استفاده، مدت هر جلسه ۶۰ دقیقه می باشد.


تعرفه استفاده از خدمات روان درمانی یا مشاوره در سال ۱۳۹۹

مدرک تحصیلی روانشناس: دکتری
۶۰ دقیقه ۲۱۰۰۰۰ تومان
۴۵ دقیقه ۱۵۶۰۰۰ تومان
مدرک تحصیلی روانشناس: دانشجوی دکتری یا کارشناسی ارشد
۶۰ دقیقه ۱۴۵۰۰۰ تومان
۴۵ دقیقه  ۱۰۸۰۰۰ تومان

توجه: در این مرکز با توجه به رویکرد مورد استفاده، مدت هر جلسه ۶۰ دقیقه می باشد.


تعرفه استفاده از خدمات روان درمانی یا مشاوره در سال ۱۳۹۸

مدرک تحصیلی روانشناس: دکتری
۶۰ دقیقه ۱۷۵۰۰۰ تومان
۴۵ دقیقه ۱۳۰۰۰۰ تومان
مدرک تحصیلی روانشناس: دانشجوی دکتری یا کارشناسی ارشد
۶۰ دقیقه ۱۲۰۰۰۰ تومان
۴۵ دقیقه  ۹۰۰۰۰ تومان

توجه: در این مرکز با توجه به رویکرد مورد استفاده، مدت هر جلسه ۶۰ دقیقه می باشد.