وقی زندگی ضربه سختی می زند (عبور از سوگ، فقدان و بحران)

2,500,000ریال

توضیحات

اکثر افراد فقدان را فوت یک عزیز می‌دانند و سوگ را در عزاداری آن فقدان می‌پندارند. این کتاب حقیقتی را روشن می‌کند. هر رویایی که به واقعیت نپیوندد یک فقدان است؛ و هر فقدانی، سوگواری دارد. ما هم وقتی ترجمه این کتاب را شروع کردیم، منتظر آموزش روش‌های مواجهه با فوت یک عزیز بودیم. اما با قلم جذاب راس هریس، دریافتیم که هرگاه زندگی ضربه سختی می‌زند و وقتی تصویر یک رویا قبل از ثبت، از صفحه دیدمان حذف می‌شود، یعنی همان فقدان، یعنی همان سوگ، یعنی همان از دست‌دادن. و چقدر کم آماده‌ایم برای اینکه بتوانیم به ضربه سختی که زندگی به ما می‌زند، بهترین واکنش یا پاسخ ممکن را بدهیم، تا بدون اینکه با زندگی‌مان دست به یقه شویم، بدون اینکه از حذف یک برگِ آلبوم زندگی‌مان عصبانی شویم و کل آلبوم را برگ برگ کنیم، بتوانیم برای ورق زدن آن، بدون آسیب به صفحات دیگر آماده شویم. این کتاب نقطه شروعی است برای آمادگیِ مواجهه با شرایط سخت زندگی، وقتی که زندگی ضربه سختی می‌زند.

 

با آرزوی صلح، آرامش و دوستی

نرگس حسینی نیا- پیمان دوستی

پاییز ۱۴۰۱