ثبت نام در گروه درمانی


لطفا صبر کنید

گروه درمانی مورد نظر خود را انتخاب کنید:

این گروه مناسب شماست اگر برخی از این موارد را تجربه می‌کنید:

اغلب احساس “پوچی” می‌کنید

تغییر شدید و سریع هیجان‌ها

ترس از تنها ماندن یا طرد شدن

روابط عاطفی بی ثبات

تغییر احساس به افراد زندگی‌تان

انجام رفتارهای پرخطر دارید

تجربه رفتارهای خود آسیب‌رسان

احساس ناامنی در روابط نزدیک

ثبت نام

این گروه مناسب شماست اگر برخی از این موارد را تجربه می‌کنید:

فردی را از دست داده‌اید و با غم از دست دادن او کنار نیامده‌اید

روند زندگی شما به خاطر از دست دادن یکی از عزیزان‌تان دچار مشکل شده است

مدت طولانی‌ای است که عزیزی را از دست داده‌اید، اما همچنان برگشت به زندگی برایتان دشوار است.

ثبت نام