ثبت نام در گروه درمانی


گروه درمانی مورد نظر خود را انتخاب کنید:

این گروه مناسب شماست اگر در حال تجربه نشانه‌های اختلال شخصیت مرزی (BPD) هستید.

این گروه مناسب شماست اگر در رابطه‌ی عاطفی خود دچار چالش هستید.

این گروه مناسب شماست اگر در حال تجربه فقدان و سوگ هستید (فوت یکی از عزیزان یا اتمام رابطه عاطفی)